助孕 | 助孕 | 助孕 | 武汉助孕 | 北京助孕 | 助孕 | 上海助孕 | 捐卵网 | 捐卵网

DAILIŲJŲ METALO DIRBINIŲ GAMINTOJO MOKYMO PROGRAMA

  1. Programos paskirtis (pagrindinis programos tikslas)

Paruošti specialistą, galintį kūrybiškai gaminti dailiuosius metalo dirbinius: sugebantį parengti darbo vietą, įrankius ir medžiagas, mokantį laikytis technologinių reikalavimų, saugiai dirbti, vadovautis pramoninės sanitarijos, asmens higienos, darbų ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimais, saugiai eksploatuoti įrankius ir įrengimus; mokantį parengti nesudėtingo gaminio projektą, kuriame gebėtų pritaikyti kompozicijos, piešimo ir tapybos įgūdžius; išmanantį įvairius metalus ir lydinius, jų savybes ir apdirbimo būdus, kitas medžiagas; sugebantį atlikti rankinį ir mechaninį, terminį įvairių metalų ir kitų medžiagų meninį apdirbimą, atlikti jų mechaninę, cheminę ir galvaninę apdailą, jungti metalus ir kitas medžiagas tarpusavyje; žinantį ir sugebantį pritaikyti šiuolaikines gamybos ir technologines naujoves bei naujas medžiagas; išmanantį šiuolaikinio dizaino ir tradicinių lietuvių liaudies papuošalų ypatumus; mokantį naudotis technologijų ir meno šaltiniais, informacinėmis priemonėmis.

Dailiųjų metalo dirbinių gamintojui svarbios šios asmeninės savybės: darbo drausmė, darbo kultūra, dėmesio koncentracija, kūrybiškumas, darbštumas, kruopštumas, tvarkingumas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, kompiuterinis raštingumas.

2. Bendrasis programos apibūdinimas

2.1.         Profesijos ir specializacijų trumpas apibūdinimas:

Dailiųjų metalo dirbinių gamintojo mokymo programa apibrėžia minimalius dailiųjų metalo dirbinių gamintojo rengimo mokymo įstaigose reikalavimus: profesines kompetencijas ir bendruosius gebėjimus, mokymo tikslus ir baigiamąjį įvertinimą, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius bei darbdavių reikalavimus. Mokymas pagal programą garantuoja, kad moksleivis gaus žinių ir įgūdžių, reikalingų dailiųjų metalo dirbinių gamintojo kvalifikacijai įgyti ir dirbti savarankiškai arba kolektyve akcinėse bendrovėse, individualiose įmonėse arba kurti nuosavą dailiųjų metalo dirbinių verslą. Profesinis rengimas orientuotas į praktinių įgūdžių formavimą. Teorinis mokymas integruojamas su praktiniu, todėl laiduojamas mokymosi vientisumas.

2.2.      Bazinis išsilavinimas, reikalingas profesijai įgyti,- vidurinis, kvalifikacija.

2.3.      Baigiamasis įvertinimas ir suteikiama kvalifikacija – dailiųjų metalo dirbinių gamintojo.

3.  Baigiamasis kvalifikacijos vertinimas

3.1.      Dailiųjų metalo dirbinių gamintojo kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą, įgijusiam Standarte apibrėžtas kompetencijas ir gavusiam teigiamą baigiamąjį kvalifikacijos įvertinimą.

3.2.      Vadovaujantis Standarte įvardytais kompetencijų vertinimo kriterijais tikrinamos ir įvertinamos:

3.2.1.   mokymo procese – visos Standarte apibrėžtos kompetencijos;

3.2.2.   baigiamojo kvalifikacijos vertinimo metu – pasirinktos kompetencijos.

3.2.3.   Baigiamojo kvalifikacijos vertinimo organizavimą ir vykdymą, dokumentų išdavimą reglamentuoja Lietuvos

Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

 

https://youtu.be/iMMtMhTioe0?list=UUUG4bNM1LqWmW-h8JRJ_3qw