Toggle accessibility panel
Alt 0
Accessibility settingsAlt S
Top accessibility panelAlt 1
Right accessibility panelAlt 2
Bottom accessibility panelAlt 3
Left accessibility panelAlt 4
Show keyboard shortcuts accessibility panelAlt 5
Toggle keyboard shortcuts accessibility panelAlt 6
Reset all accessibilityAlt Q
Change font sizeAlt A
Increase font sizeAlt +
Reset font sizeAlt X
Decrease font sizeAlt -
Change line height Alt H
Increase line heightAlt U
Reset line heightAlt J
Decrease line heightAlt M
Change letter spacingAlt >
Increase letter spacingAlt R
Reset letter spacingAlt F
Decrease letter spacingAlt V
Change word spacingAlt <
Increase word spacingAlt E
Reset word spacingAlt D
Decrease word spacingAlt C
Readable fontAlt G
Highlight titles Alt T
Text zoomAlt Z
Invert colorsAlt I
Bright contrastAlt W
Dark contrast Alt B
Keyboard navigationAlt K
Big white cursor Alt Y
Big black cursor Alt N
Prevent animationAlt P
Skip to page content

Informacija mokiniams

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS NUO  2020 M. LAPKRIČIO 9 D. IKI 27 D.

 1. Ugdymą pagal pagrindinio (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio (socialinių įgūdžių ugdymo) ugdymo programą vykdyti NUOTOLINIU būdu.
 2. Ne mažiau kaip 50 proc. pirminio profesinio mokymo programos vykdyti NUOTOLINIU būdu, kitą dalį – kontaktinių konsultacijų forma, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.
 3. Ne mažiau kaip 50 proc. tęstinio profesinio mokymo programas vykdyti NUOTOLINIU būdu, kitą dalį – kontaktinių konsultacijų forma, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.
 4. Pirminį profesinį mokymą, vykdomą kartu su socialinių įgūdžių programa, vykdyti kontaktiniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.
 5. Neformalų vaikų švietimą vykdyti nuotoliniu būdu.
 6. Neformalų suaugusiųjų švietimą vykdyti nuotoliniu būdu.
 7. Švietimo pagalbą teikti nuotoliniu būdu.
 8. Kontaktines konsultacijas vykdyti pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą grafiką.

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2020 M. SPALIO 26  D. –  LAPKRIČIO 8 D.

1. Nuo 2020 m. spalio 26 d. iki spalio 30 d.

1.1. ugdymą pagal pagrindinio (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio (socialinių įgūdžių ugdymo) ugdymo ir pirminio profesinio mokymo programas vykdyti pagal KTDM vykdomų programų įgyvendinimo planą; 

1. 2. tęstinio profesinio mokymo programas vykdyti NUOTOLINIU būdu;

1. 3. neformalų vaikų švietimą vykdyti pagal KTDM vykdomų programų įgyvendinimo planą; 

1. 4. neformalų suaugusiųjų švietimą vykdyti nuotoliniu būdu;

1. 5. švietimo pagalbą teikti nuotoliniu būdu.

2. Nuo lapkričio 3 d. iki 2020 m. lapkričio 8 d.: 

2. 1. ugdymą pagal pagrindinio (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio (socialinių įgūdžių ugdymo) ugdymo ir pirminio profesinio mokymo programas vykdytiNUOTOLINIU būdu; 

2. 2. tęstinio profesinio mokymo programas vykdyti MIŠRIU būdu (rekomenduojama mokymą organizuoti atvirose erdvėse) pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą grafiką, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

2. 3. švietimo pagalbąteikti nuotoliniu būdu;

2. 4. neformalųvaikų švietimą vykdytinuotoliniu būdu;

2. 5. neformalųsuaugusiųjų švietimas vykdytinuotoliniu būdu.

3. Nuo 2020 m. lapkričio 9 d. bendrasis ugdymas, neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas, profesinis mokymas, vykdomi, švietimo pagalba teikiama užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

INFORMACIJA APIE BENDROJO UGDYMO, IR PROFESINIO MOKYMO PROCESŲ VYKDYMĄ  NUO 2020 M. GEGUŽĖS 25 D.

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės mėn. 13 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo pakeitimo“, Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais bei steigėjo rekomendacijomis Kauno taikomosios dailės mokykla (toliau – Mokykla) bendrojo ugdymo  ir profesinio mokymo procesus nuo 2020 m. gegužės 25 d. organizuoja mišriu būdu:
  • bendrasis ugdymas ir neformaliojo švietimo užsiėmimai vykdomi nuotoliniu būdu;
  • bendrojo ugdymo konsultacijos brandos egzaminus laikantiems – nuotoliniu būdu bei kasdieniu mokykloje;
  • teorinis profesinis mokymas – nuotoliniu būdu;
  • praktinis profesinis mokymas, kai nuotoliniu būdu vykdyti negalima, – kasdieniu mokykloje;
  • švietimo pagalba teikiama nuotoliniu būdu, išskyrus pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
 2. Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo vykdymo mokykloje tvarkaraščiai tvirtinami Mokyklos direktoriaus ir skelbiami suinteresuotoms šalims TaMo dienyno pranešimu.
 3. Mokykloje neorganizuojami renginiai, susibūrimai, kuriuose dalyvautų daugiau nei 30 asmenų.
 4. Veiklos organizuojamos įvairiose Mokyklos patalpose (aktų, sporto salėse, metodinėse ir edukacinėse erdvėse ir kitur) pagal Mokykloje suderintą patalpų naudojimo grafiką. Viena erdve tą pačią dieną naudojasi viena mokinių grupė.
 5. Įvertinus mokinių individualią pažangą ir mokymosi sunkumus, siekiant nustatyti, kuriems mokiniams ir kokia mokymosi pagalba reikalinga, mokytojai kreipiasi į padalinių vadovus dėl papildomų kontaktinių konsultacijų poreikio. Atsiradus poreikiui, sudaromas konsultacijų tvarkaraštis apie kurį TaMo dienyno pranešimu informuojami mokiniai ir nepilnamečių mokinių tėvai.
 6. Laikantis Mokykloje priimtų susitarimų dėl ugdymo/mokymo organizavimo, mokinių grupėms palaikoma pastovi rutina, iš anksto žinomas tvarkaraštis, ugdymo/mokymo sąlygos.
 7. Apie saugų elgesį Mokykloje siekiant užtikrinti koronaviruso plitimo prevenciją mokiniai informuojami suprantama kalba (lengvai skaitomu tekstu, paveikslėliais, o prireikus ir žodžiu).
 8. Teikiant švietimo, mokymosi pagalbą prioritetas skiriamas mokiniams, kurie karantino metu pvz.,: praleidinėjo pratybas; neatlikdavo užduočių; patyrė sunkumų suvokdami užduotis; negavo tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalbos ar/ir į ugdymo procesą neįsitraukė (nepakankamai dalyvavo); nesimokė karantino metu dėl ligos ir/ar kitų priežasčių.
 9. Mokiniams siūloma psichologinė pagalba: ypatingai mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių; mokiniams, kurie susiduria su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (kurių šeimos nariai serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija); kurių tėvai (globėjai, rūpintojai) karantino metu dirba kontaktinį darbą vykdant su COVID-19 ligos (koronaviruso) plitimo prevencija susijusias priemones ir pan.; mokiniams, kurie išgyvena psichologinę krizę, savižalos, savižudybės riziką, psichikos sutrikimų paūmėjimą).
 10. Jei ugdymo/mokymo proceso metu mokyklos bendruomenės nariui Mokykloje pasireikštų karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar kiti ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) informuojamas Mokyklos direktorius, kuris užtikrina, kad būtų laikomasi Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimo reikalavimo dėl Bendrojo ugdymo organizavimui, mokinių konsultacijoms ir švietimo pagalbos teikimui būtinų sąlygų.