助孕 | 助孕 | 助孕 | 武汉助孕 | 北京助孕 | 助孕 | 上海助孕 | 捐卵网 | 捐卵网

Stipendijų nuostatai

PATVIRTINTA

 Mokyklos direktoriaus

 2012 -09-20d. įsakymu Nr.V2-162

 

ALYTAUS DAILIŲJŲ AMATŲ MOKYKLOS STIPENDIJŲ MOKĖJIMO IR MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMO MOKINIUI, KURIS MOKOSI PAGAL PIRMINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS NUOSTATAI

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Stipendijos mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio10 d. nutarimu Nr. 876 ( Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimo Nr.1388 redakcija) “Dėl stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal pirminio profesinio mokymo programas siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją, ir aukštesniųjų studijų tvarkos aprašo patvirtinimo“
 3. Stipendijų mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui nuostatai ( toliau - Nuostatai ) reglamentuoja stipendijų fondo apskaičiavimą ir paskirstymą, taip pat materialinės paramos ir mokinių skatinimo skyrimą Alytaus dailiųjų amatų mokyklos ( toliau – mokyklos) mokiniams, kurie mokosi pagal pirminio profesinio mokymo programas.
 4. Stipendijų mokėjimo ir materialinės paramos tikslas – skatinti mokinių motyvaciją siekti geresnių žinių ir darbinių įgūdžių, aktyviai dalyvauti mokyklos veikloje, teikti materialinę paramą kiekvienam mokiniui esant sunkiai materialinei padėčiai šeimoje ar įvykus nelaimei ( artimųjų žmonių netekties, traumos, ligos atveju, patyrus materialinių nuostolių ar kitai nelaimei).
 5. Jeigu stipendija neskiriama arba nutraukiamas jos mokėjimas, grupės vadovas raštu pateikia paaiškinimą stipendijų skyrimo komisijai.

Stipendijos ir materialinė parama skiriama neviršijant metams patvirtinto stipendijų fondo.

Kandidatai stipendijai gauti siūlomi grupės susirinkime. Vadovaujantis šiais nuostatais sudaromas mokinių gausiančių stipendiją, sąrašas ir patvirtintas grupės vadovo parašu, pristatomas stipendijų skyrimo komisijai, kurią sudaro – mokyklos tarybos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, spec. pedagogė.

 

 1. STIPENDIJŲ FONDO APSKAIČIAVIMAS
 2. Stipendijų fondas skaičiuojamas 70 – procentų besimokančių mokinių, siekiančių įgyti pirmąją profesinę kvalifikaciją. Minimali stipendija – 0,27 MGL dydžio, maksimali stipendija– 0,76 MGL dydžio.Stipendijos dydis keičiasi įstatymų nustatyta tvarka.

 

III. STIPENDIJOS SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS

 1. Mokinių mėnesio pažangumo – lankomumo suvestines paruošia grupių vadovai, vadovaudamiesi profesinio mokymo dienynais.
 2. Stipendiją ir materialinės paramos skyrimo komisija, vadovaudamasi šiais nuostatais bei pažangumo lankomumo suvestinėmis, protokoliniu nutarimu tvirtina mokinių gaunančių stipendijas sąrašus.
 3. Mokyklos direktorius, vadovaudamasis Stipendijų ir materialinės paramos skyrimo komisijos nutarimu, rašo įsakymą dėl stipendijų išmokėjimo.
 4. Stipendijos dydis priklauso nuo pažymių vidurkio, kuris išvedamas susumavus visus pagal programą dėstomų dalykų pažymius, bei pakopos:

aa

 1. Stipendija mokama praleidus ne daugiau kaip 10 nepateisinamų pamokų per mėnesį.
 2. Ligos atveju mokamastipendija, atsižvelgiant į praeito mėnesio rezultatus. Jeigu praeitą mėnesį mokinys negavo dėl nepažangumo ar nelankomumo, tai ligos atveju stipendija nemokama.
 3. Gamybinės praktikos laikotarpiu, stipendija mokama pagal I pusmečio pažymio vidurkį, atsižvelgiant į lankomumą praktikos metu.
 4. Už vasarą ( liepos ir rugpjūčio mėnesius) I ir II kurso mokiniams mokama stipendija vadovaujantis 10 punktu, atsižvelgiant į metinių pažymių vidurkį ir lankomumą, t.y. praleista ne daugiau kaip 100 nepateisinamų pamokų už praeitus mokslo metus. Stipendija išmokama rugsėjo mėnesį.
 5. I kurso mokiniams už rugsėjo mėnesį mokama maksimali 99 Lt. stipendija, atsižvelgiant į lankomumą.
 6. Mokyklą baigiantiems mokiniams stipendijos mokamos iki mokyklos baigimo dienos.
 7. Stipendijos neskiriamos:

16.1. Antrą kartą besimokantiems mokiniams pagal pirminio profesinio mokymo programas, neatsižvelgiant į jų lygį ir aukštesnių studijų programas.

 1. Nepažangiems mokiniams.
 2. Mokiniui, kuriam vykdoma laisvės apribojimo ar laisvės atėmimo bausmė.

 

 1. STIPENDIJOS MOKĖJIMAS NUTRAUKIAMAS
 1. Pašalinus mokinį iš mokyklos.
 2. Suteikus mokiniui akademines atostogas;
 3. Mokiniui, kuriam vykdoma laisvės apribojimo ar laisvės atėmimo bausmė.
 4. Nedrausmingiems, nesilaikantiems mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, praleidusiems 10 ir daugiau nepateisinamų pamokų per 1 mėn.
 5. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas mokyklos direktoriaus įsakymu.

 

 1. MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMAS IR MOKINIŲ SKATINIMAS
 2. Materialinę paramą – pašalpasAlytaus dailiųjų amatų mokyklos mokiniams skiria stipendijų ir materialinės paramos skyrimo komisija. Pašalpos skiriamos kai:

22.1.Mokiniai yra našlaičiai arba likę be tėvų ( globėjų, rūpintojų globos);

 1. Mokinių tėvai ( globėjai, rūpintojai) yra nedirbantys neįgalieji.
 2. Mokiniai yra iš mažas pajamas gaunančių šeimų.
 3. Mokiniai yra iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą.
 4. Miršta vienas iš mokinio tėvų.
 5. Mokinys sunkiai serga ar patiria traumą.
 6. Mokiniui gimsta vaikas.
 1. Materialinė parama – pašalpa mokiniui gali būti skiriama, mokiniui parašius prašymą su dokumentais, įrodančiais paramos būtinumą. Taip pat gali būti grupės vadovo rekomendacija materialinei paramai gauti.
 2. Materialinės paramos dydis negali viršyti 2 maksimalių stipendijų t.y.1,52 MGL dydžio ir skiriama ne dažniau kaip kartą per pusmetį.
 3. Paskatinamoji stipendija skiriama už:

25.1.Gerą mokymąsi bei gerą lankomumą: pažymio vidurkis nustatomas pagal 9 punktą:

bb

Lankomumo vidurkis nustatomas, pagal 6.2. papunktį, atsižvelgiant į laikotarpį už kurį mokama paskatinamoji stipendija.

25.2. Aktyvią popamokinę, užklasinę ar visuomeninę veiklą.

 1. Paskatinamoji stipendija gali būti skiriama antrą kartą besimokantiems mokiniams, neviršijant vienos maksimalios stipendijos dydžio.

 

SUDERINTA

2012-09-20 mokinių tarybos posėdžio

Nr.1 protokoliniu nutarimu

2012-09-20 mokytojų tarybos posėdžio

Nr.18 protokoliniu nutarimu