助孕 | 助孕 | 助孕 | 武汉助孕 | 北京助孕 | 助孕 | 上海助孕 | 捐卵网 | 捐卵网

KOMUNIKAVIMO BŪDAI IR PRIEMONĖS NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO METU

1. Nuo 2020-03-30 dienos iki karantino pabaigos mokykloje ugdymo ir profesinio mokymo procesas bus vykdomas nuotoliniu būdu.
2. Visiems mokiniams informacija bus teikiama elektroninio dienyno TAMO pranešimais.
3. Nuotoliniam mokymui realiuoju laiku (sinchroniniam mokymui) bus naudojama ZOOM.US aplinka, mokymo aplinka savarankiškam mokymui (asinchroniniam mokymui) – MOODLE platforma, TAMO aplinka ir kitomis grupėje sutartomis IKT priemonėmis.
4. Kiekvieną dieną pamokos vyks pagal pamokų tvarkaraštį, kuris skelbiamas KTDM Alytus filialo mokyklos puslapyje adresu http://amatai.lt/.
5. Mokytojai ne vėliau, kaip dieną iki pamokos pradžios TAMO dienyno pranešimu pateikia pamokos informaciją:
*mokymo(-si) būdą (sinchroninis ar asinchroninis);
*pamokos temą, užduotis ir grįžtamojo ryšio sąlygas (užduočių atlikimo ir pateikimo terminus, vertinimo formas ir kt. sąlygas).
6. Mokinių dalyvavimas bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo pamokose fiksuojamas TAMO dienyne.
7. Mokiniams, dėl svarbių ir mokytojui žinomų priežasčių negalintiems prisijungti pagal tvarkaraštį prie organizuojamų vaizdo pamokų, „n“ raidės nežymimos, užduotys persiunčiamos mokiniams (TAMO, MOODLE ar kt.).
8. Dėl pateisinamų priežasčių mokiniai, negalintys prisijungti pagal tvarkaraštį prie organizuojamų vaizdo pamokų, užduotis atlieka savarankiškai ir atsiskaito pagal mokytojo nurodytą atsiskaitymo grafiką.
9. Visus klausimus susijusius su nuotoliniu mokymu padeda spręsti grupių auklėtojai.

You may also like...