Toggle accessibility panel
Alt 0
Accessibility settingsAlt S
Top accessibility panelAlt 1
Right accessibility panelAlt 2
Bottom accessibility panelAlt 3
Left accessibility panelAlt 4
Show keyboard shortcuts accessibility panelAlt 5
Toggle keyboard shortcuts accessibility panelAlt 6
Reset all accessibilityAlt Q
Change font sizeAlt A
Increase font sizeAlt +
Reset font sizeAlt X
Decrease font sizeAlt -
Change line height Alt H
Increase line heightAlt U
Reset line heightAlt J
Decrease line heightAlt M
Change letter spacingAlt >
Increase letter spacingAlt R
Reset letter spacingAlt F
Decrease letter spacingAlt V
Change word spacingAlt <
Increase word spacingAlt E
Reset word spacingAlt D
Decrease word spacingAlt C
Readable fontAlt G
Highlight titles Alt T
Text zoomAlt Z
Invert colorsAlt I
Bright contrastAlt W
Dark contrast Alt B
Keyboard navigationAlt K
Big white cursor Alt Y
Big black cursor Alt N
Prevent animationAlt P
Skip to page content
KOMUNIKAVIMO BŪDAI IR PRIEMONĖS NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO METU

KOMUNIKAVIMO BŪDAI IR PRIEMONĖS NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO METU

1. Nuo 2020-03-30 dienos iki karantino pabaigos mokykloje ugdymo ir profesinio mokymo procesas bus vykdomas nuotoliniu būdu.
2. Visiems mokiniams informacija bus teikiama elektroninio dienyno TAMO pranešimais.
3. Nuotoliniam mokymui realiuoju laiku (sinchroniniam mokymui) bus naudojama ZOOM.US aplinka, mokymo aplinka savarankiškam mokymui (asinchroniniam mokymui) – MOODLE platforma, TAMO aplinka ir kitomis grupėje sutartomis IKT priemonėmis.
4. Kiekvieną dieną pamokos vyks pagal pamokų tvarkaraštį, kuris skelbiamas KTDM Alytus filialo mokyklos puslapyje adresu http://amatai.lt/.
5. Mokytojai ne vėliau, kaip dieną iki pamokos pradžios TAMO dienyno pranešimu pateikia pamokos informaciją:
*mokymo(-si) būdą (sinchroninis ar asinchroninis);
*pamokos temą, užduotis ir grįžtamojo ryšio sąlygas (užduočių atlikimo ir pateikimo terminus, vertinimo formas ir kt. sąlygas).
6. Mokinių dalyvavimas bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo pamokose fiksuojamas TAMO dienyne.
7. Mokiniams, dėl svarbių ir mokytojui žinomų priežasčių negalintiems prisijungti pagal tvarkaraštį prie organizuojamų vaizdo pamokų, „n“ raidės nežymimos, užduotys persiunčiamos mokiniams (TAMO, MOODLE ar kt.).
8. Dėl pateisinamų priežasčių mokiniai, negalintys prisijungti pagal tvarkaraštį prie organizuojamų vaizdo pamokų, užduotis atlieka savarankiškai ir atsiskaito pagal mokytojo nurodytą atsiskaitymo grafiką.
9. Visus klausimus susijusius su nuotoliniu mokymu padeda spręsti grupių auklėtojai.